Felleskostnader og husleie

Borettslagets likviditet

Borettslaget har en god likviditet. Likedan en god og stabil økonomi.

Husleie

Et borettslag har egentlig ingen husleie. Den månedlige innkrevningen er dekning for borettslagets felles kostnader.

I hovedtrekk består disse felleskostnadene av 4 element:

1. Nedbetaling av lån og renter på borettslagets felles gjeld

2. Kostnader for vedlikehold av bygninger og uteareal

3. Forsikringer og kommunale avgifter

4. Daglig drift av borettslaget

Det er de to første av disse som er de desidert største kostnadene våre. Det totale kostnadsbildet vil fremkomme i årsrapporten som fremlegges den årlige generalforsamlingen.

Både felles kostnader og gjeld er fordelt på de enkelte leilighetene etter opprinnelige vedtekter. Fordelingsnøkkelen kan endres dersom det foretas utvidelser. Nærmere om dette i borettslagets vedtekter.

Husleien fastsettes årlig av borettslagets styre på grunnlag av budsjett for kommende år. I dette er det også ivaretatt kostnadsutvikling på vedlikehold og betjening av lånene.

Husleien vil kunne variere for tilsynelatende like leiligheter. Det skyldes den opprinnelige fordelingsnøkkelen som tok hensyn til både leilighetens størrelse, opprinnelig innskudd og om leiligheten har livsløpsstandard eller ikke.

Felles gjeld

Borettslaget er finansiert ved låneopptak i Husbanken, sant låneopptak for vedlikehold i Sparebank1 SR-bank. Renten på lånene i Husbanken ble reforhandlet i august 2014. Fra den dato har vi en snittrente for lånene på 2,69%.

De første årene av husbanklånene betales kun rente. Avdragsandelen øker trinnvis etter hvert. Fra 2013 er avdragsandelen på topp. Lånet skal i henhold til nåværende nedbetalingsplan være nedbetalt i 2023.

Størrelse på avdrag og renter fra år til år kan finnes i årsmeldingene.

Hver enkelt andelseier svarer for sin del av fellesgjelden. Denne andelen, samt tilhørende rentekostnader, skal oppgis på den årlige selvangivelsen til Ligningskontoret. Stavanger Boligbyggelag sender ut oppgave til den enkelte hvert år til hjelp for utfylling av selvangivelsen.