Bilde av solåsen borretslag

Internkontroll

HMS-manualen og Internforskriften

Styret skal sørge for at det gjennomføres et systematisk HMS arbeid i borettslaget. I denne artikkelen har vi sakset litt fra en redegjørelse hvor lederen for NBBLs advokatkontor har gitt noen innblikk i hva dette er og hvilke plikter som styret har i denne sammenheng.

Å verne om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for de som bor i borettslaget er kjernepunktene i dette arbeidet. Det skjer for mange ulykker med alvorlige personskader og for mange skader på den eiendom borettslagene har. Det kan skyldes manglende kontroll med lekeapparater eller det elektriske anlegget. Det er et overordnet mål å redusere person- og materielle skader. Dette gjør seg ikke selv, derfor er det fastsatt en egen forskrift om internkontroll som trekker opp rammer for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Hva er internkontroll?

Borettslag er underlagt Internkontrollforskriften. Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er fastsatt i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Av lovgivning som særlig er av betydning for borettslag nevnes; brannvernlovgivning, lov om tilsyn med elektriske anlegg, arbeidsmiljøloven og produktkontrolloven, herunder forskriften om lekeplassutstyr.

Det er stor forskjell på en ammunisjonsfabrikk og et borettslag. Det skal også avspeiles i den internkontroll som skal etableres i laget. Forskriften understreker nettopp at arbeidet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold, størrelse og omgang. Men uansett størrelse på virksomheten trekker forskriften opp visse punkter som skal inngå i internkontrollen. Hvor omfattende dette skal gjøres vil derimot være opp til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Selv for borettslag kan det her bli store forskjeller. Et stort borettslag bestående av flere hundre leiligheter, med vaktmestre, store og kompliserte fyrrom, heiser osv. må ha et helt annet opplegg enn det lille borettslaget med noen få firemannsboliger.

Hvem har ansvaret?

Borettslaget er et selskap og det er styret som etter loven har ansvar på vegne av laget å gjennomføre de tiltak som følger direkte av borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt. I verste fall kan styret komme til å bli ansvarlig for skader og ulykker som inntreffer dersom internkontrollarbeidet blir neglisjert. Det er ikke tilstrekkelig at styret bare overlater dette arbeidet til en vaktmester eller forretningsfører. Styret må selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, men det er selvsagt ikke noe i veien for at styret bruker konsulenter til denne oppgaven, men kontrollen med at arbeidet blir utført er det styret som har.

Hva har B/L Solåsen gjort?

B/L Solåsen har bygget opp sin internforskrift-manual ved hjelp av datasystemet BevarHMS fra Bate boligbyggelag. Utdrag fra målsettinger herfra er presentert på våre beboer-sider. Her vil også oversikt over tiltak bli presentert. Videre er det etablert en egen epost adresse som kan benyttes av beboere til å foreslå tiltak styret bør behandle/ gjennomføre.

(Sist endret 11. mars 2014)