Bilde av solåsen borretslag

Ordensregler

1. Formål og omfang

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle

tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å

etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres

kjent med og overholder dem.

2. Aktiviteter og støynivå

Støyende arbeid må ikke skje på søn- og helligdager eller 1. og 17. mai. Det skal være ro i borettslaget

mellom 23:00 og 06:00. For øvrig skal boligen brukes uten at det er til sjenanse for andre beboere.

I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet, inkludert bruk av

vaskemaskin, som forstyrrer nattesøvnen. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter

kl. 23:00 varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

3. Alminnelige regler

1. Opptre ansvarlig med ild og varme for å unngå brann

2. Melde straks fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakkelakker og lignende i boligen.

3. Risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vindu skal ikke

forekomme.

4. Beboerne er selv ansvarlig for organisering av trapperenhold der det er felles trapper til

boligene

5. Balkongen skal ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler og lignende.

6. Andelseieren skal søke til styre for å sette opp plattinger, markiser, levegger, trampoline,

parabolantenne og lignende.

7. Beboerne er erstatningspliktige for skader som oppstår gjennom uaktsomhet. Meld fra til

styret dersom vesentlige skader som oppdages/oppstår i boligen.

4. Fellesarealer

1. Vask eller spyling av bil skal ikke forekomme på borettslagets område, heller ikk e i

garasjeanlegg.

2. Beboerne oppfordres til å holde det pent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive

fellesarealene.

3. Kildesortering skal respekteres.

4. Mat skal ikke legges ut på borettslagets område da det lett kan tiltrekke rotter og mus til

boligene.

5. Fellesdører skal alltid være låst.

5. Kjøring og parkering og lignende

Alle boenheter har egen parkeringsplass i garasjeanlegg. Ved parkering ute på gjesteparkeringen, skal

bilen rygges inn på ved parkering. Dette for å unngå uønskede hendelser med gående, syklende og

andre biler. Kjøring inne på området er kun tillat ved nødvendig nyttekjøring.

Avskiltede motorkjøretøyer vil bli fjernet av styret på eiers bekostning, med mindre det foreligger

avtale med styret.

Sykler, ski, barnevogner ol. Må ikke settes i felles trapperom og ganger, da dette er rømningsveier

ved akutte situasjoner.

6. Dyrehold

Ved ønske om å anskaffe dyr, som hund eller katt, må det søkes styret som skal behandle søknaden.

Søknaden sendes til styret for behandling. Søknaden skal inneholde begrunnelse, og forpliktelser for

å overholde vedtatte ordensregler. Søknadsskjema finnes på våre hjemmesider

www.solaasen@brl.no

Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig. Styret kan innkalle partene til samtale i saken. Styre kan

pålegge påklaget om å fjerne dyret dersom ordensreglene ikke overholdes.

7. Fotballsparking

Fotballsparking skal ikke skje på borettslaget område, men kun foregå på nærområdets fotballøkker.

Det henstilles til den enkelte beboer å være behjelpelig med at dette påbudet overholdes.

8. Grilling og bruk av åpen ild

På grunn av brannsikkerhet og av hensyn til naboer, er det ikke tillatt å bruke åpen ild ved grilling.

Grilling er kun tillatt ved bruk av gass- eller elektrisk grill.

Revidert 03.03 2023