Bilde av solåsen borretslag

Ordensregler

1. Formål og omfang

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle
tar hensyn til hverandre.
Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å
etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres
kjent med og overholder dem.

2. Aktiviteter og støynivå

Beboerne i boligselskapet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på
naboene. Det skal være ro i boligselskapet mellom klokken 23:00–06:00. I dette tidsrommet skal det
ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, inkl. bruk av
vaskemaskin eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som
medfører ekstra støy etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.
Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping,
saging etc., varsles naboer og styret, og det tillates i tidsrommet:

 • Hverdager klokken 07:00–20:00.
 • Lørdager klokken 10:00–18:00.
 • Støyende arbeid må ikke skje på søndager, helligdager eller 1. og 17 mai.

3. Bruk av boligen og fellesområder

Andelseiere/ Beboerne skal sørge for:

 1. At boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden
  slik.
 2. At vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
 3. At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og
  muggdannelse i boligen.
 4. Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i boligselskapet.
 5. Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i
  boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
 6. At risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke
  forekommer.
 7. Organisering av trapperenhold der det er felles trapper til boligene.
 8. At balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og beboer
  står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.
 9. Ristene (slukene) på balkongene må til enhver tid holdes rene for skitt slik at overvann ikke
  trenger inn i boligen. Oppståtte skader av slik forsømmelse kan medføre økonomisk ansvar.
 10. Grilling med åpen ild på terrassen eller på fellesområder er ikke tillatt, kun gass eller elektrisk
  grill.
 11. Å melde alle skadesaker til styret.
 12. Å begrense skaden, for eksempel å kontakte rørlegger for å stanse en lekkasje.
 13. Andelseier skal søke styret om tillatelse til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å
  sette opp markiser, plattinger, levegger , montering av kamera og lignende.
 14. Andelseier er erstatningspliktige for skader som oppstår gjennom uaktsomhet.

4. Fellesarealer

 1. Vask, spyling eller mekanisk arbeid av bil skal ikke forekomme på borettslagets område,
  heller ikke i garasjeanlegget.
 2. Beboerne oppfordres til å holde det pent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive
  fellesarealene.
 3. Kildesortering skal respekteres.
 4. Mat skal ikke legges ut på borettslagets område da det lett kan tiltrekke rotter og mus til
  boligene.
 5. Det er ikke tillatt med fotballsparking på borettslagets fellesområder.
 6. Fellesdører skal alltid være låst. Lyset slukkes etter bruk på loftet.

5. Kjøring og parkering og lignende

 1. Alle boenheter har disposisjonsrett til 1 parkeringsplass i garasjeanlegget. Denne plassen tas
  først i bruk før gjesteparkeringen benyttes. Bilene skal parkeres ryggende inn på oppmerket
  område ute pga. trafikksikkerhet.
 2. Kjøring inne på området er kun tillatt ved nødvendig nyttekjøring. For øvrig er det parkering
  forbudt.
 3. Avskiltede motorkjøretøyer vil bli fjernet av styret på eiers bekostning, med mindre det
  foreligger avtale med styret. Dette gjelder i garasjeanlegget og på gjesteparkering.
 4. Sykler, ski, barnevogner ol. skal ikke settes i felles trapperom og ganger, da dette er
  rømningsveier ved akutte situasjoner.

6. Dyrehold

Det er forbudt å holde dyr i boligselskapet. Selv om det er et forbud mot dyrehold, kan brukeren av
boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til
ulempe for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget, jfr. § 5-11 fjerde ledd i
borettslagsloven/ § 19 sjette ledd i eierseksjonsloven.
Søknaden skal være behandlet innen en måned fra den mottas av styret. Passivitet er å anse som
godkjenning. Et avslag kan påklages til generalforsamling/sameiermøte.
Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig. Styret kan innkalle partene til samtaler i saken. Styret
kan pålegge påklaget om å fjerne dyret.

7.Brannvern

I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak skal boligselskapet sørge for at bygningen er
utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.
Røykvarsler skal være plassert slik at den kan høres fra alle soverom med dør lukket. Røykvarsleren
må testes fra tid til annen. Brannslukkingsapparatet plasseres slik at det er lett tilgjengelig, gjerne i
tilknytning til soverom.
Dersom det oppstår feil ved brannvernsutstyr, må dette umiddelbart meldes til styret. Ved salg av
boligen skal pålagt brannvernutstyr stå igjen i boligen.

8. Brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

Revidert 28.03 2024