Bilde av solåsen borretslag

Vedtekter for Borettslaget Solåsen

Revidert 22.03.2024
Vedtekter for Borettslaget Solåsen, org. nr 952 072 765, tilknyttet Bate Boligbyggelag,
vedtatt på generalforsamling den 12. april 2005, sist endret 22. mars 2024.
Vedtektene regulerer driften av borettslaget vårt og det er derfor viktig for alle å kjenne
disse bestemmelsen.

Innledende bestemmelse

1-1 Formål
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som
står i sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i
Stavanger kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Bate Boligbyggelag som er forretningsfører.

 1. Andeler og andelseiere
  2-1 Andeler og andelseiere
  (1) Andelene skal være på kroner 100.
  (2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer
  (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer
  kan eie mer enn en andel.
  (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie
  inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens
  § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og
  som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
  stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten,
  en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har
  inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe
  boliger til vanskeligstilte.
  (4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter og
  ordensregler.
  2-2 Sameie i andel
  (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
  (2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating
  hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-
  2.
  2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
  (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må
  godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor
  borettslaget.
  (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og
  skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i
  vedtektene.
  2
  (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om
  dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om
  godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning
  regnes som gitt.
  (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt
  eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve
  andelen.
  (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye
  erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent,
  eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve
  andelen.
 1. Forkjøpsrett
  3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de
  øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
  (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til
  ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller
  nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som
  livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til
  samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke
  gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller
  skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene
  i husstandsfellesskapslovens § 3.
  (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd
  får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre
  retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf
  borettslagslovens § 4-15 første ledd.
  3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
  Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget
  mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og
  andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt
  skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har
  kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før
  meldingen om at andelen har skiftet eier.
  3-3 Nærmere om forkjøpsretten
  (1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen.
  Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med
  lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
  (2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker
  boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta
  andelen.
  (3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en
  ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
  (4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet,
  på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen
  egnet måte.
 1. Borett og bruksoverlating
  4-1 Boretten
  (1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å
  nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til
  annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
  3
  (2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten
  styrets samtykke.
  (3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med
  tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en
  urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre
  andelseiere.
  (4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på
  eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av
  boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
  (5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er
  vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen
  holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til
  ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
  4-2 Bruksoverlating
  (1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen
  til andre.
  (2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
  dersom:
  – andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett
  opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller
  ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.
  Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for
  opptil tre år
  – andelseieren er en juridisk person
  – andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid,
  utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
  – et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller
  slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av
  andelseieren eller ektefellen
  – det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter
  ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
  Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til
  det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
  Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker
  innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren
  regnes som godkjent.
  (3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den
  til andre uten godkjenning.
  (4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor
  borettslaget.
 1. Vedlikehold
  5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
  (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal
  som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,
  rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/-inntakssikring, ledninger
  med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett,
  varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes
  og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
  Andelseiers vedlikeholdsplikt av varmepumpe omfatter det som står beskrevet i
  retningslinjer for varmepumpe.
  (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av
  slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
  ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som
  vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,
  vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og
  innvendige dører med karmer.
  4
  (3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig
  kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
  felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på
  verandaer, balkonger o l.
  (3) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Hvis det er
  usikkerhet om hvordan skaden er oppstått, utbedrer borettslaget skaden og
  har adgang til boligene for kontroll og utbedring.
  Andelseiers vedlikeholdsplikt omfatter også eventuell innglasset/innebygget
  terrasse. Dersom det blir nødvendig med demontering, helt eller delvis, av
  konstruksjonen for at borettslaget skal kunne foreta vedlikehold av
  bygningen etc., plikter andelseier å bekoste demontering og eventuelle
  remontering.
  (5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.
  (6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for
  å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
  (7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som
  følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens
  §§ 5-13 og 5-15.
  5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
  (1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
  stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller
  inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av
  mislighold fra en annen andelseier.
  (2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
  gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til
  å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
  vesentlig ulempe for andelseieren.
  (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
  herunder nødvendig utskifting av ruter, og ytterdører til boligen eller
  reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner,
  sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
  unntak av varmekabler.
  (4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre
  sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.
  Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til
  unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
  (5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget
  ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.
  5-3 Annen bruk av borettslagets eiendom og fellesområder
  (1) All bruk av, og tiltak på, borettslagets eiendom og fellesarealer fra andelseier, f. eks
  loft, boder, utearealer, yttervegger og tak, krever søknad og godkjenning av styret. Ved
  tiltak på borettslagets eiendom kan styret sette føringer for utførelsen og vilkår for
  godkjennelse.
  (2) Andelseiers plikter etter (5-1) og (5-2) omfatter også tiltak som nevnt over i punkt (1) og
  inkluderer også bygningsmessige følger av dette, f. eks slik som ved installering i og
  innredninger av loft, med endringer av ventilasjonsanlegg, utskifting eller innsetting av
  vinduer/-dører, tak- og veggjennomføringer. Vedlikeholdsplikten gjelder uavhengig av om
  arbeidet er utført med godkjennelse fra styret/ generalforsamlingen eller ikke.
  (3) Andelseier har ansvar for å ivareta, oppbevare og bruke borettslagets systemnøkkel på
  en forsvarlig måte. Systemnøkkelen, eller kopier av denne, skal som utgangspunktet ikke
  gis eller lånes til andre som ikke bor i andelen. Styret skal ha oversikt over tilgjengelige
  nøkler og hvem som disponerer disse.
  Ved mistet eller tapt nøkkel skal styret underrettes så raskt som mulig. Et økonomisk tap
  som oppstår i denne forbindelse, herunder ved et nødvendig skifte av hele
  nøkkelsystemet i borettslaget, dekkes av andelseier.
 1. Pålegg om salg og fravikelse
  6-1 Mislighold
  Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør
  mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av
  felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av
  bruk og brudd på husordensregler.
  6-2 Pålegg om salg
  (1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine
  plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf
  borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse
  om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.
  6-3 Fravikelse
  Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller
  vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens
  5
  oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige
  andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
  tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13
 1. Felleskostnader og pantesikkerhet
  7-1 Felleskostnader
  (1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre
  felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
  (2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer
  andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17.
  desember 1976 nr 100.
  7-2 Borettslagets pantesikkerhet
  For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har
  laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er
  begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på
  tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
 1. Styret og dets vedtak
  8-1 Styret
  (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 (4).
  andre medlemmer med 2 varamedlemmer.
  (2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
  Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
  (3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
  styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
  8-2 Styrets oppgaver
  (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
  generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven
  eller vedtektene er lagt til andre organer.
  (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.
  Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
  (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal
  underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
  8-3 Styrets vedtak
  (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er
  til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
  Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
  vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av
  alle styremedlemmene.
  (2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst
  to tredjedels flertall, fatte vedtak om:
 2. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller
  tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og
  vedlikehold,
 3. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som
  tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2
  andre ledd,
 4. salg eller kjøp av fast eiendom,
 5. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran
  innskuddene,
 6. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over
  vanlig forvaltning,
 7. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører
  med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent
  av de årlige felleskostnadene.
  6
  8-4 Representasjon og fullmakt
  To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
 1. Generalforsamlingen
  9-1 Myndighet
  Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
  9-2 Tidspunkt for generalforsamling
  (1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
  (2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig,
  eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en
  tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
  behandlet.
  9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
  (1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om
  dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
  (2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som
  skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling
  kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på
  minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til
  boligbyggelaget.
  (3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt.
  Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med
  minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt
  i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
  generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om
  det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
  9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
  – Godkjenning av årsberetning fra styret
  – Godkjenning av årsregnskap
  – Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  – Eventuelt valg av revisor
  – Fastsetting av godtgjørelse til styret
  – Andre saker som er nevnt i innkallingen
  9-5 Møteledelse og protokoll
  Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre
  generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at
  det føres protokoll fra generalforsamlingen.
  9-6 Stemmerett og fullmakt
  Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan
  møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig
  for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis
  en stemme.
  9-7 Vedtak på generalforsamlingen
  (1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke
  generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt
  i innkallingen.
  (2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes
  alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de
  avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at
  den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
  (3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
  7
 1. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
  10-1 Inhabilitet
  (1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av
  noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende
  personlig eller økonomisk særinteresse.
  (2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en
  avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående
  eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme
  gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter
  borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
  10-2 Taushetsplikt
  Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å
  bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten
  i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom
  ingen berettiget interesse tilsier taushet.
  10-3 Mindretallsvern
  Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe
  beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig
  fordel til skade for andre andelseiere eller laget.
 1. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
  11-1 Vedtektsendringer
  (1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av
  generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
  (2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra
  boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:
  – vilkår for å være andelseier i borettslaget
  – bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
  – denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
  11-2 Forholdet til borettslovene
  For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om
  borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato